Prijava sažetaka

Pozivamo sve zainteresirane da prijave sažetak rada za ACE2019 utemeljen na osobnom stručnom iskustvu i projektima istraživanja iz područja umjetnosti i obrazovanja.

Sažetak treba biti unesen u sustav za prijavu sažetaka do 15.6.2018. uključujući i navedeni datum. Novi korisnici tog sustava trebaju se najprije registrirati.
O prihvaćanju sažetaka sudionici će biti obaviješteni nakon provedenoga postupka recenziranja, najkasnije do 15.7.2018.

Za sudjelovanje na konferenciji moguće je prijaviti:
– samostalno ili suautorsko izlaganje
– poster-prezentaciju
– radove za virtualnu izložbu
– kratak film (5 min) koji sadržajno odgovara temama konferencije.

Oblikovanje sažetka i rada (obrazac, template)

Sažetak rada treba biti opsega do 1300 znakova s prazninama, font Calibri, veličina slova 11 točkica, pisano kurzivom, treba ukazati na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se stavlja na početku rada, s oznakom naslova Sažetak, veličina slova 12 pt., podebljano. Na kraju sažetka pod oznakom Ključne riječi treba abecednim redom navesti najvažnije pojmove koji se obrađuju u tekstu (do pet pojmova abecednim redom koji se ne spominju u naslovu rada, odvojenih točka sa zarezom (;)). Možete učitati predložak sažetka.

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Organizacijski odbor ACE2019 objavit će sve prihvaćene sažetke zasebno u online knjizi sažetaka prije konferencije.
Svi prihvaćeni cjeloviti radovi biti će recenzirani te će nakon provedenoga recenzentskoga postupka odabrani znanstveni radovi s obzirom na doprinos i inovativnost unutar navedenih tema biti objavljeni u posebnom broju Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje. Svi ostali radovi bit će objavljeni u online zborniku radova ACE2019 s međunarodnom recenzijom po završetku konferencije.

PUBLIKACIJE

Zbornik konferencije (međunarodna recenzija, on line objava)

Organizacijski tim konferencije objaviti će sve prispjele cjelovite radove. Radovi koji nisu prošli selekciju za objavljivanje u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje biti će objavljeni u online zborniku konferencije s međunarodnom recenzijom.

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education

CJE coverHrvatski časopis za odgoj i obrazovanje – Croatian Journal of Education (CJE, http://cje.ufzg.hr) međunarodni je recenzirani časopis otvoren znanstvenicima iz svih područja edukacije i pridruženih znanosti. CJE prihvaća znanstvene članke koji su izvorne primarne publikacije, znači da prije nisu objavljeni u časopisima. Prethodno objavljivanje na skupovima mora biti naznačeno, a pridonose znanstvenoj zajednici i potvrđeni su od recenzenata. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje objavljuje znanstvene i stručne radove koji neposredno ili posredno obrađuju pitanja sveučilišnih teorijskih i primijenjenih disciplina u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uredništvo nastoji osigurati mjesto gdje će znanstvenici iz različitih znanstvenih područja koji proučavaju odgoj i obrazovanje objavljivati rezultate znanstvenih istraživanja, stručne i teorijske studije. Časopis je indeksiran u sljedećim bazama podataka: EBSCO, SCOPUS, Web of Science, SSCI, ESSCI, CSA Linguistic&Language Behavior Abstracts, CSA Sociological Abstracts i ERA.

Priprema teksta rada za objavu u Hrvatskom časopisu za odgoj i obrazovanje

Samo kvalitetno pripremljeni tekstovi prema Uputama za autore bit će razmatrani za objavljivanje u CJE.

Online prijava članaka
Radovi se dostavljaju isključivo on-line na mrežnoj stranici časopisa na URL adresi: http://cje.ufzg.hr. Postoji i detaljniji naputak autorima.

Dostavljanje rada
Rad se dostavlja u sljedećem obliku: format A4, sve margine 3 cm, veličina slova 11 pt. Calibri, jednostruki prored (1.0). Preporučuje se korištenje kurziva umjesto podcrtavanja.

Sastav i opseg rada
Opseg rada, uključujući sažetak i bibliografiju može iznositi najviše:
– za izvorni znanstveni rad: 25 kartica teksta
– za prethodno priopćenje: 20 kartica teksta
– za pregledni rad: 30 kartica teksta
– za stručni rad: 17 kartica teksta Standard kartice teksta iznosi 1800 znakova s prazninama.

Svaki autor može predložiti znanstvenu kategorizaciju rada za svoj rad koju uredništvo može i ne mora prihvatiti.

Naslov rada
Centrirano, pisanim slovima, Calibri, veličina slova 14 pt., podebljano, u engleskoj verziji početno slovo svake riječi treba biti veliko.

Sažetak rada

Treba biti opsega do 1300 znakova s prazninama, Calibri, veličina slova 11 pt., pisano kurzivom, treba ukazati na svrhu rada, najvažnije rezultate i zaključak. Sažetak se stavlja na početku rada, s oznakom naslova – Sažetak, veličina slova 12 pt., podebljano. Na kraju sažetka pod oznakom – Ključne riječi treba abecednim redom navesti najvažnije pojmove koji se obrađuju u tekstu (do pet pojmova abecednim redom koji se ne spominju u naslovu rada, odvojenih točka sa zarezom (;)).

Tekst znanstvenog rada

Tekst se znanstvenog rada sastoji načelno od sljedećih dijelova: Uvod, Metode, Rezultati, Rasprava i Zaključci. Podnaslovi bez numeracije, Calibri, pisana slova (u engleskoj verziji početno slovo svake riječi podnaslova treba biti veliko), veličina slova 12 pt., podebljano s jednim redom slobodnim iznad podnaslova.
Tekst rada se piše tako da se uvlači početak odlomka, te bez praznih redova između odlomaka. U tekstu ne treba koristiti automatske postavke dodavanja praznog reda prije, odnosno poslije odlomaka.

Grafički prilozi, slike i tablice
Grafički prilozi, slike i tablice moraju biti izraženi u crnim, bijelim i sivim tonovima i nalaziti se u tekstu na željenom mjestu; Calibri, veličina slova 10 pt., centrirano. Potrebno je napisati Tablica i broj tablice te u sljedeći red u kurzivu navesti naslov tablice.

Svaki grafički prilog i tablica trebaju imati naslov i biti numerirani rednim brojem (npr: Tablica 1) koji je povezan s tekstom. Naslov tablice se nalazi iznad tablice, a naslov slike ili grafike ispod. Grafičke priloge, slike i tablice potrebno je urediti prema APA pravilima – Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed., 2010.

Referiranje i literatura
Časopis CJE koristi se Harvardskim sustavom referiranja i bilježenja bibliografskih izvora (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed., 2010). Rad će odmah biti vraćen prije slanja u evaluacijski proces ako se postupak referiranja ne poštuje kako je navedeno. Rad treba sadržavati literaturu i izvore isključivo na temelju kojih je napisan, bez grafičkih oznaka i s uvlakom 1.0 (poravnan obostrano). Kada se u tekstu navode tuđe sintagme, ideje, podaci, pojmovi i sl., izvor se daje u tekstu, a ne u bilješkama ispod teksta.

Referencija se stavlja u zagrade abecednim slijedom te sadrži prezime autora, godinu izdanja i, u slučaju doslovnog navoda, stranicu (primjer: Rossi i Cassidy, 1999, str. 24; Vilke, 1993, str. 23)). Ako se u radu citiraju više od dva autora, prvi puta u tekstu pišu se svi autori (Prskalo, I., Nedić, A., Sporiš, G., i Badrić, M., 2007, str. 76), a u svim narednim citatima piše se prezime prvog autora, slijedi i sur. te godina izdanja (primjer: Pastuović i sur., 2003, str. 35).

Kod parafraziranja, piše se prezime autora i godina izanja u zagradama (primjer: Horvat (2001) tvrdi da…; Zarevski i Tominac (2008) govore o …). U popisu literature (References) treba navesti sve radove koji se referiraju ili navode u tekstu, i to abecednim redom po prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora, na engleskome jeziku, latiničnim pismom.

Naslovi radova se navode na jeziku izvornika, ako se naslov prevodi na engleski jezik, prijevod naslova potrebno je staviti u uglate zagrade.

Pri navođenju internetskih izvora svakako naznačiti datum preuzimanja informacija.

Primjeri za citiranje knjiga:

Rosandić, D. (1993). Novi metodički obzori. Zagreb: Školske novine. Hardy, C., & Mawer, M. (1999). Learning and teaching in physical education. London: Falmer Press. 1027 Croatian Journal of Education, Vol.19; No.3/2017, pages: 1015-1030
Primjer za citiranje rada objavljenog u časopisu:

Paar, V. (2006). Okvir Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Metodika, 7(1), 7-24.

Primjeri za citiranje poglavlja u knjizi:

Rossi, T., & Cassidy, T. (1999). Knowledgeable Teachers in Physical Education: A view of teachers’ knowledge. In C. Hardy & M. Mawer (Eds.), Learning and teaching in physical education (pp. 188-202). London: Falmer Press.

Primjer za citiranje rada objavljenog u zborniku radova:

Bežen, A. (2004). Ekološki odgoj i kroatistika. In S. Golac (Ed.), Ekologija u odgoju i obrazovanju (pp. 90 – 102). Gospić: Visoka učiteljska škola. Prskalo, I., Jenko, S., & Horvat, V. (2008). Differences in some anthropometric characteristics and motor skills in boys from Great Britain and Croatia. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), 5th International Scientific Conference on Kinesiology – Kinesiology research trends and applications (pp. 521-524). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. Primjer za citiranje doktorske disertacije ili magistarskog rada

Gruić, I. (2005). Entering the story labyrinth. An Investigation of the Effects of Placing the Participants in Different Actantial Positions within the Dramatic World Created by a Theatre in Education Programme. (Doctoral dissertation or Master’s thesis). Birmingham: Faculty of Education University of Central England in Birmingham

Primjer za citiranje elektroničkih izvora:

Goldberg, L. R. (1990). An alternative “description of personality”: The Big-Five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 59(6), 1216-1229. Retrieved from http://psycnet.apa.org/psycinfo/1991-09869-001.
UNESCO (1995-2008).QualityPhysicalEducation.Retrieved from http://portal. unesco.org/en/ev.phpURL=201.html

Ove upute za autore mogu se pronaći i na webu časopisa.